Helsingin kadettipiirin tiedote 7.9.2022

Tervehdys hyvät jäsenet, ja hyvää alkavaa kesää!

Alla tiedotteita tulevista tapahtumista:

Vierailu Rikosmuseossa

Helsin­gin Kadettipii­rin vierai­lee Rikosmuseos­sa lokakuus­sa! Helsin­gin kadettipii­rin jäsenil­ä on nyt mahdolli­suus päästä tutustu­maan Rikosmuse­oon opastettu­na maanantai­na 3.10. kello 15. Kier­ros kes­tää noin 1,5 tun­tia, ja on maksu­ton jäsenillem­me. Pai­kat täyte­tään ilmoittautumisjärjestykses­sä. Si­sään pääsemisek­si tarvi­taan viralli­nen henkilötodis­tus (ajokort­ti kel­paa). Rikosmu­seo suositte­lee käyttä­mään julki­sia kulkuneuvo­ja saapumi­seen.

Ilmoittautumi­set tästä linkistä.

Lisätietoja tapahtumasta antaa Miika Collan (miika.collan(at)gmail.com).

Tanssiharjoittelu

Vipattaa­ko tanssijal­ka, tarvitset­ko pientä kertaus­ta askelluksis­sa vai haluat­ko veres­tää osaamista­si en­nen kaaderitansse­ja?

Kadettipii­ri mahdollistaa jäsenilleen osallistua Clara Blomqvistin järjestämälle tanssikurssille. Kurssi pidetään 15.10. kello 11-14 Iso Roobertinkatu 24 A 3:ssa (toinen kerros, A-rappu sisäpihalla).

Mu­kaan mah­tuu noin 20 pa­ria ilmoittautumisjärjestykses­sä, omavas­tuu 10€/henki­lö. Tanssi­aan voi tulla normaalis­sa vaatetukses­sa, varsinai­nen harjoitte­lu tapah­tuu su­kat jalas­sa. Mu­kaan kannat­taa vara­ta pientä evästä. Ilmoittautumi­nen on sito­va.

Ilmoittautumi­set tästä linkistä.

Lisätietoja tapahtumasta antaa Ville Vatanen (vatanen.ville(at)gmail.com).

Tietosuojaseloste saatavilla tiedottajalta.

Terveisin
Ville Vatanen
Tiedottaja
Helsingin kadettipiiri
vatanen.ville(at)gmail.com