Kadettikunta ry säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Kadettikunta ry. Sen kotipaikkana on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena valtakunnan alue. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä Kadettikunta.

2 § TARKOITUS

Kadettikunnan tarkoituksena on
• yhdistää jäsenensä voimakkaan isänmaanrakkauden elähdyttämäksi ja kadettiperinteitä ylläpitäväksi veljespiiriksi
• herättää ja kehittää maamme upseeriston keskuudessa yhteenkuuluvuutta, veljeyttä ja suomalaista upseerihenkeä
• saattaa jäsenistö tuntemaan vastuunsa maanpuolustushengen kehittämisessä koko kansan keskuudessa sekä pyrkiä aktiivisesti ohjaamaan maanpuolustukselliseen ajatteluun vaikuttavaa yleistä mielipidettä sekä
• toimia jäsenistön kehityksen ja yhteiskunnallisen aseman edistämiseksi sekä jäseniensä ja heidän omaistensa tukemiseksi.

3 § TOIMINTAMUODOT

Tarkoituksen toteuttamiseksi Kadettikunta
• järjestää sisäisen yhdistystoiminnan puitteissa erilaisia tilaisuuksia jäsenille ja heidän perheilleen
• tukee turvallisuuspolitiikan tietouden lisäämistä erityisesti nuorison ja naisten keskuudessa avustamalla alan opetusta ja järjestämällä erilaisia tilaisuuksia sekä tarjoamalla esitelmä- ja suunnitteluapua
• tallentaa ja vaalii kadetti- ja upseeriperinteitä sekä niiden arvostamiseksi että esille tuomiseksi
• huolehtii jäsenistöön kohdistuvista huomionosoituksista ja palkitsemisista
• toimeenpanee koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia
• pitää toiminnan vaatimaa yhteyttä Puolustusvoimiin ja Rajavartiolaitokseen sekä maanpuolustusjärjestöihin ja muihin yhteisöihin
• tukee kadettipiirien toimintaedellytyksiä sekä
• harjoittaa julkaisutoimintaa.

4 § JÄSENISTÖ

Kadettikunnan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hakemuksestaan hyväksyä Suomen kansalaisena Suomessa upseerin tutkinnon suorittanut henkilö sekä myös upseerin tutkintoa Suomen kansalaisena suorittava kadetti. Jäsenyyden hyväksyy Kadettikunnan hallitus.

Kunniajäseneksi voi hallituksen esityksestä Kadettikunnan kokous kolme neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä kutsua Kadettikunnan tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen jäsenen. Kunniajäseneksi kutsuttu säilyttää varsinaisen jäsenyytensä.

Jäsen kuuluu johonkin 6 §:ssä mainittuun kadettipiiriin.

Jäsen voi erota Kadettikunnan jäsenyydestä ilmoittamalla eroamisestaan kirjallisesti Kadettikunnan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti Kadettikunnan kokouksen pöytäkirjaan. Ero astuu voimaan heti jonkin edellä mainitun toimenpiteen tapahduttua.

Jäsen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksun suorituksen vuoden ajalta, katsotaan eronneeksi Kadettikunnan jäsenyydestä.

Jäsen, joka on toiminut vastoin näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittuja tarkoitusperiä, voidaan erottaa Kadettikunnan jäsenyydestä hallituksen päätöksellä.

5 § JÄSENMERKKI

Kadettikunnan jäsenellä on oikeus lunastaa itselleen jäsenyyden ulkoiseksi tunnukseksi siviilipuvussa kannettava Kadettikunnan jäsenmerkki. Kadettikunnan ansiomerkin saaneen jäsenen jäsenmerkkiin liitetään kullattu pohjalaatta.

6 § KADETTIPIIRI

Kadettikunta jakaantuu alueittain kadettipiireihin.

Kadettikunnan jäsen kuuluu siihen kadettipiiriin, jonka alueella hän asuu. Jäsen voi kuitenkin halutessaan vaihtaa kadettipiiriä, mistä hänen tulee ilmoittaa Kadettikunnan toimistoon.

Kadettipiirit ovat rekisteröimättömiä, mutta ne noudattavat Kadettikunnan sääntöjä ja toimivat yhdistyksen tarkoitusperien saavuttamiseksi.

Kadettikunnan kokous vahvistaa kadettipiirin perustamisen ja purkamisen sekä hyväksyy piirin nimen, toiminta-alueen ja kotipaikan.

Kadettikunnan hallitus avustaa kadettipiirien toimintaa taloudellisesti.

7 § 

Kadettipiiriin kuuluvat jäsenet valitsevat keskuudestaan piirihallituksen, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä tarvittava määrä muita jäseniä.

Piirihallitus on toiminnastaan vastuussa piirin kokouksille ja Kadettikunnan hallitukselle.

Kadettipiirin lopettaessa toimintansa siirtyvät sen varat Kadettikunnalle tai jollekin yhdistyksen hallituksen määräämälle kadettipiirille.

8 § TALOUS

Kadettikunta voi hankkia ja omistaa kiinteää sekä muuta omaisuutta. Kadettikunta saa varansa jäsenmaksujen, lahjoitusten, testamenttien, julkaisujen ja keräysten avulla sekä omaisuuden tuotosta.

Jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää Kadettikunnan syyskokous.

9 § TOIMIELIMET JA PÄÄTÖSVALTA

Kadettikunnan toimielimiä ovat Kadettikunnan kokoukset sekä hallitus ja sen asettamat jaostot (vast). Kadettikunnan päätösvaltaa käyttävät Kadettikunnan kokoukset.

Toimeenpanovaltaa käyttää ja Kadettikuntaa edustaa hallitus. Hallitus voi asettaa asioiden valmistelua varten pysyviä jaostoja ja valiokuntia sekä tilapäisiä toimikuntia.

10 § KOKOUKSET 

Kadettikunta pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, maalis-huhtikuussa kevätkokouksen ja loka-marraskuussa syyskokouksen. Kokouspaikan ja -ajan päättää hallitus.

Hallitus kutsuu kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta ilmoittamalla siitä jäsenlehdessä Kylkiraudassa tai valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Kokouksessa ovat äänioikeutettuja kaikki Kadettikunnan jäsenet.

Kokouksessa äänestäminen nimetylle jäsenelle annetulla valtakirjalla on sallittu. Valtakirjat on esitettävä tarkastettaviksi ennen kokouksen alkamista. Jäsen voi käyttää enintään yhtä viidesosaa (1/5) kokouksessa edustettuina olevista äänistä.

Kevätkokouksessa
• päätetään toimintakertomuksen hyväksymisestä
• esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
• päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
• päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä
• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa
• päätetään toimintasuunnitelman hyväksymisestä
• päätetään jäsenmaksun suuruudesta ja talousarvion hyväksymisestä
• käsitellään rahastojen ja säätiöiden asiat
• valitaan seuraavaksi toimikaudeksi Kadettikunnan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet
• valitaan seuraavaksi toimikaudeksi kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa sekä
• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Joka kolmas vuosi syyskokouksessa lisäksi
• päätetään Kadettikunnan 10- ja 3-vuotistoimintasuunnitelmien hyväksymisestä.

Asiat, jotka halutaan kevät- tai syyskokouksessa käsiteltäviksi, on jäsenen ilmoitettava hallitukselle kirjallisesti neljä viikkoa ennen kokousta. Kokouksessa voidaan ottaa käsiteltäväksi muukin asia, jos kokous kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä siihen suostuu, ei kuitenkaan 21, 22 ja 23 §:issä mainittuja asioita.

Asiat ratkaistaan kokouksissa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, paitsi 4 §:n 2. mom:n sekä 21 ja 22 §:n tarkoittamissa tapauksissa. Asiat ratkaistaan ja vaalit toimitetaan avoimella äänestyksellä, paitsi milloin vähintään yksi neljäsosa (1/4) saapuvilla olevista jäsenistä vaatii suljettua äänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaisee suljetussa äänestyksessä ja vaalissa arpa, muutoin puheenjohtajan ääni.

11 §

Kadettikunnan ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) Kadettikunnan jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti vaatii.

Kokouksen koolle kutsumisesta, kokouspaikasta ja -ajasta, puheenjohtamisesta, toimihenkilöistä, asioiden ratkaisemisesta ja äänestyksestä on voimassa mitä kevät- ja syyskokouksesta on määrätty.

12 § HALLITUS

Kadettikunnan asioita hoitaa hallitus. Hallitus on toiminnastaan vastuussa Kadettikunnan kokouksille.

Hallitus valitaan syyskokouksessa. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Seuraavaksi toimikaudeksi ei ole valintakelpoinen se, joka on ollut hallituksessa yhtäjaksoisesti kauimmin. Yhtä kauan hallituksessa olleiden kesken valintakelpoisuus ratkaistaan arvalla.

13 §

Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, jota kutsutaan Kadettikunnan puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja, jota kutsutaan Kadettikunnan varapuheenjohtajaksi, ja kahdeksan muuta jäsentä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä on kokouksessa läsnä.

Äänestys tapahtuu avoimesti, ellei joku hallituksen jäsenistä vaadi suljettua äänestystä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee suljetussa äänestyksessä arpa ja muutoin puheenjohtajan ääni.

14 §

Hallituksen tehtävänä on
• toimia Kadettikunnan tarkoitusperien toteuttamiseksi
• huolehtia Kadettikunnan sisäisestä toiminnasta
• hyväksyä Kadettikunnan jäsenet hakemusten perusteella
• pitää jäsenluetteloa ja koota jäsenmaksut
• käsitellä ja ratkaista jäsenten lähettämät ilmoitukset, aloitteet ja anomukset
• hoitaa jäsenistöä koskevat huomionosoitukset ja palkitsemiset
• päättää jäsenen erottamisesta Kadettikunnasta
• kutsua koolle Kadettikunnan kevät- ja syyskokous sekä muut kokoukset ja valmistella niissä esille tulevat asiat
• laatia ehdotus Kadettikunnan toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi sekä ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
• toimeenpanna Kadettikunnan kokousten tekemät päätökset
• asettaa tarvittavat jaostot, valiokunnat ja toimikunnat sekä valita niihin jäsenet
• antaa jaostoille, valiokunnille ja toimikunnille tarpeelliset ohjeet sekä valvoa niiden toimintaa
• valmistella joka kolmas vuosi kymmen- ja kolmivuotissuunnitelmat Kadettikunnan syyskokouksen käsiteltäväksi
• pitää yhteyttä tarpeen mukaan Puolustusvoimiin ja Rajavartiolaitokseen sekä maanpuolustusjärjestöihin ja vastaaviin yhteisöihin
• edustaa Kadettikuntaa ja tehdä sen puolesta sitoumuksia, hankkia oikeuksia sekä esiintyä kantajana ja vastaajana
• valita ja palkata Kadettikunnan pääsihteeri ja toimistonhoitaja sekä muut tarvittavat toimihenkilöt
• hoitaa Kadettikunnan julkaisutoimintaa
• valita jäsenlehden toimitusneuvosto, päätoimittaja ja muut toimihenkilöt
• antaa kadettipiireille tarvittavat toimintaohjeet
• käsitellä ja ratkaista kadettipiirin lähettämät ilmoitukset sekä aloitteet ja anomukset
• tukea taloudellisesti kadettipiirien toimintaa
• hoitaa Kadettikunnan varoja ja muuta omaisuutta sekä
• hoitaa sellaiset Kadettikuntaa koskevat asiat, joista päättäminen ei kuulu yhdistyksen kokousten tehtäviin.

15 § JAOSTOT

Hallitus voi asettaa asioiden valmistelua varten pysyviä jaostoja, valiokuntia tai tilapäisiä toimikuntia. Ne toimivat asettajan antamien ohjeiden mukaisesti.

16 § TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

Kadettikunnan tilikausi on kalenterivuosi. Toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.

Tilit jätetään toiminnantarkastajille tarkastettaviksi vähintään kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta.

Toiminnantarkastuskertomus on jätettävä hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

Toiminnantarkastajille suoritetaan palkkio laskun mukaan.

17 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Kadettikunnan nimen kirjoittaa joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä pääsihteerin tai hallituksen jonkun jäsenen kanssa.

18 § PÖYTÄKIRJA

Kadettikunnan ja yhdistyksen hallituksen sekä kadettipiirien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on asianmukaisesti tarkistettava tai hyväksyttävä ja säilytettävä arkistossa.

19 § JÄSENLEHTI

Kadettikunta julkaisee jäsenlehteä nimeltään Kylkirauta.

20 § PALKITSEMINEN

Kunniajäsenyyden lisäksi Kadettikunnalla on käytettävissään jäsenistönsä palkitsemiseksi standaari, ansiolevyke, kunniakilpi, ansiomerkki, ansiomitali, ansiomitali miekkojen kera ja pienoislippu.

Lisäksi voidaan nimetä Vuoden kadettiupseeri.

Ansiomitalin säännöt on Tasavallan Presidentti vahvistanut asetuksella päivämäärällä 14.12.1990. Muusta palkitsemisesta antaa ohjeet Kadettikunnan hallitus.

21 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) Kadettikunnan kokouksessa annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

22 § YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Päätökseen, jolla Kadettikunta purkautuu, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) Kadettikunnan kokouksessa annetuista äänistä. Päätös tulee vahvistaa samanlaisella ääntenenemmistöllä aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä Kadettikunnan uudessa kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

23 §

Kadettikunnan purkautuessa se luovuttaa jäljelle jääneet varat jollekin toiselle Kadettikunnan tarkoitusperiä ajavalle rekisteröidylle yhdistykselle, säätiölle tai rahastolle. Päätös varojen luovuttamisesta tehdään 22 §:n edellyttämässä Kadettikunnan viimeisessä kokouksessa.

Tästä linkistä säännöt PDF-formaatissa.

(PRH hyväksynyt 25.11.2015)