Maanpuolustusjärjestöjen kysely nuorille – miesten ja naisten polarisaatio kasvaa

Kadettikunta, Sotilaskotiliitto ja Reserviupseeriliitto teettivät 20.5. järjestämäänsä ”Arvostammeko arvojamme? Arvot nyt ja tulevaisuudessa” -webinaarin liittyen 15–24-vuotiaille nuorille suunnatun kyselytutkimuksen, joka julkaistiin webinaarin yhteydessä. Kyselyyn osallistui 500 vastaajaa. Lisäksi webinaariin liittyen tehtiin edellä mainittujen järjestöjen jäsenistölle suunnattu kyselytutkimus, johon osallistui lähes 6000 vastaajaa.

Nuorille suunnatun kyselyn perusteella voidaan katsoa, että heidän ajatusmaailmassaan korostuvat pehmeät ja liberaalit arvot, miehet ovat konservatiivisempia, selviää maanpuolustusjärjestöjen tilaamasta kyselytutkimuksesta.

Liberaalisuus-konservatiivisuus

Politiikan sosiologisessa tutkimuksessa on viime vuosina yleistynyt käyttöön niin sanottu GAL-TAN ulottuvuus (GAL = Green-Alternative-Libertarian, TAN = Traditional-Authoritarian-Nationalist). Suomen ”virallisessa” vaalitutkimuksessa viime eduskuntavaaleista 2019 tätä mittaustapaa on myös käytetty äänestäjien kuvaamiseen ja vertailuun eri puolueiden välillä.

Tätä tutkimusta varten TNS Kantarin tutkimusjohtaja Sakari Nurmela määritteli ulottuvuuden 8-luokkaiseksi asteikoksi. Vertailu koko väestöä koskevaan tulokseen kertoo sen, että nuoret ovat arvoiltaan liberaalimpia, mikä tietenkin on oletettavissakin. Alla oleva kuvio kuvaa vertailua, kuva on Nurmelan laatima.

Mielenkiintoiseksi tulos muuttuu, kun tarkastellaan nuorten miesten ja naisten eroja. Seuraava kuvio kertoo sen, että naisten arvomaailma painottuu voimakkaasti GAL-arvojen puolelle. Miesten arvot painottuvat konservatiiviselle TAN-puolelle, mutta jakauman painopiste on selkeästi lievimmässä arvoluokassa.

Julkisessa keskustelussa samaistetaan konservatiivisuus oikeistolaisuuteen. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole. Vasemmisto-oikeisto -ulottuvuus kyllä tilastollisesti korreloi GAL-TAN -ulottuvuuden kanssa. Äärikonservatiivi ei kuitenkaan aina ole äärioikeistolainen, vasemmistolaiseksikin itsensä tunteva voi olla konservatiivinen tai konservatiivinen henkilö löytyy vasemmisto-oikeisto -ulottuvuuden keskeltä.

Suhtautuminen maanpuolustukseen

Nuorten kokonaisuutena liberaalissa arvomaailmassa eivät välttämättä korostu maanpuolustusta tukevat arvot. Perinteiseen maanpuolustustahtokysymykseen ”Jos Suomeen hyökätään, suomalaisten olisi puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta” 52 % tutkituista vastaa myönteisesti. Sotilaallisen kriisin uhatessa 35 % vastanneista pyrkisi poistumaan maasta.

Maanpuolustukseen liittyviä näkemyksiä selittää nuorten arvomaailman globaali ulottuvuus, johon liittyy myös positiivinen suhtautuminen maahanmuuttoon. Suomi voi olla avoin tulijoille, mutta vastaavasti maailma on avoinna täältä lähteville. Globaali avoimuus ei kuitenkaan koske Natoa, 32 % vastaajista on Natoon liittymisen kannalla, 35 % vastustaa sitä.

Nuorten ajattelussa naisten osallistumiselle maanpuolustukseen annetaan vahva tuki. Jopa 80 % vastaajista on sitä mieltä, että naisia tarvitaan maanpuolustuksen tehtävissä yhtä lailla kuin miehiä. Vapaaehtoisen varusmiespalveluksen suorittaneita naisia arvostaa 83 % tutkituista nuorista aikuista. Vastaavasti siviilipalveluksen suorittaneita miehiä arvostaa 62 % vastaajista.

Polarisaatio kasvussa

Polarisaatiolla yhteiskunnassa voidaan tarkoittaa monia asioita, myös poliittista jakautumista. Tutkitun joukon äänestysaikomuksensa eduskuntavaalissa kertoneista naisisista 36–38 % äänestäisi Vihreitä, ja yhtä suuri joukko miehistä äänestäisi Perussuomalaisia. Luku ei kylläkään ole tavanomaiseen tapaa laskettu kannatusarvio, vaan suora osuus kantansa kertoneista. Tulkinta on kuitenkin selvä, ero sukupuolten välillä kasvaa.

Vastaava ero oli nähtävissä lievempänä jo vuonna 2012 tehdyssä vastaavassa kartoituksessa. Tämä kertoo siitä, että monien asioiden, arvojen ja asenteiden sukupuolittuminen on kasvamassa. Siirtymä nuorten ajattelussa viittaa myös siihen, että entistä liberaalimmassa ja globaalisti avoimemmassa arvomaailmassa on vähemmän tilaa ja tukea kotimaan maanpuolustukselle.

Tutkimuksen toteutus

Aineisto kerättiin Kantar TNS Oy:n Gallup Forum -vastaajapaneelissa, jossa tiedonsiirto tapahtuu internetin yli. Tutkimusta varten kerätty vastaajajoukko edustaa maamme 15–24-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenmaan maakunnassa asuvat).

Yhteensä tehtiin 500 haastattelua 27.4.–11.5. välisenä aikana. Tilastollinen virhemarginaali on noin + 4,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.

***

Nuorille suunnatun kyselyn yksityiskohtaiset tulokset on esitetty tässä linkissä.

ST Risto Sinkon yhteenveto webinaarissa molemmista tutkimuksista on esitetty tässä linkissä.

***

Lisätietoja tutkimuksista antavat:

Kadettikunnan pääsihteeri Juha Tammikivi: juha.tammikivi(at)kadettikunta.fi

Tutkimuksen yhteyshenkilö ST Risto Sinkko: r.sinkko(at)kolumbus.fi