Helsingin kadettipiirin tiedote 17.1.2023

Arvoisa Helsingin kadettipiirin jäsen,

Hy­vää uutta vuotta 2023! Alkuvuo­si start­taa Kadettipii­rin osalta monipuolisil­la tapahtumil­la – muun muas­sa tä­män kuun lopul­la on luvas­sa Kadettikun­nan 102. vuosipäi­vän viettämis­tä seppeleenlas­kun muodos­sa Hietanie­men hautausmaal­la sekä juhlaillalli­sen muodos­sa Lah­den upseerikerhol­la. Seppeleenlas­kun ajankohta on 27.1. kello 9:00, ja piirin jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan tapahtumaa.

Jäsenis­töä muistute­taan, että Kadettikun­ta päivit­tää strategian­sa kulu­van vuo­den aika­na. Piiri laa­tii tä­hän liitty­en oman osuuten­sa alkuvuon­na. Piirihalli­tus ot­taa mielellään vastaan jäsentensä ideoita ja ajatuksia. Asiassa voi olla yhteydessä piirihallituksen jäseniin.

Kevätkokoukset:

Kadettipii­rin kevätko­kous järjeste­tään 23.3. Pääesikunnas­sa kello 17:00 alkaen. Kadettikunnan kevätkokoustapahtuma veljespäivällisineen järjestetään Säkylässä 21.-22.4. Kokouksen yhteydessä julkistetaan Kadettikunnan TURPO-historia.

Tapahtumia maaliskuussa:

Maaliskuus­sa tul­laan alustavas­ti järjestä­mään myös tapakulttuuritapahtu­ma, josta tiedote­taan myöhemmin erik­seen kaik­kien muuttu­jien tarkentues­sa. Torstai­na 23. maaliskuu­ta 2023 klo 18.30 alkaen Uudenmaan Maanpuolustusyhdistys (UMPY) järjestää yksityisnäytöksenä teatteri-illan Aleksanterin teatterissa (Bulevardi 23-27, Helsin­ki), johon Helsingin Kadettipiirin jäsenillä on mahdollisuus osallistua. Tarkemmin teatterinäytöksestä alla:

Teatterikappaleena on Martti Suosalon ja Sanna-Kaisa Palon tähdittämä ”VOI LUOJA!”,  joka on ol­lut yleisömenes­tys ja sitä esitet­tiin loppuunmyyty­nä sekä Espoos­sa että Tampereel­la. ”Hy­vin näytelty, älykäs teksti ja sen jumalallinen huumori otettiin TTT:ssä vastaan herkällä korvalla ja ilolla”.

Esitykses­sä Juma­la (Martti Suosalo) on ahdistuksen ja epäuskon vallassa ja menee terapiaan. Psykoterapeuttina toimivan yksinhuoltaja-El­lan (Sanna-Kaisa Palo) elämä ei myös­kään ole taivaallisen ihanaa. Ella on moderni, akateemisesti koulutettu ihminen, joka ei usko Jumalaan.

Israelilaisen näytelmäkirjailijan Anat Govin näytelmässä käsitellään koko länsimaisen ihmisen alitajunta. Näytelmä on myös häpeämätön komedia ennakkoluuloista ja vihamielisistä väärinkäsityksistä kahden yksi­lön välillä. Koskettavassa, nokkelassa ja kärkevässäkin näytelmässä pohditaan, kumpi on sekopäisempi: Ju­mala vai ihminen? Ja onko uskossa lopulta kyse Jumalasta vai ihmisestä?

Esityksen on ohjannut Taru Mäkelä ja rooleissa nähdään Martti Suosalon sekä Sanna-Kaisa Pa­lon lisäksi Ari Kauppila.

Traileri esityksestä tässä linkissä.

Teatterilipun hinta on 35,00 euroa.

Sitovat lippujen varaamiset tästä linkistä.

Liput maksetaan UMPY:n tilille FI39 1016 3000 0762 02. Maksun viitteksi oma nimi ja teatteri 230323.

Hallituksen puolesta
Luutnantti Viktor Paulinen
Helsingin kadettipiirin tiedottaja